Offentlig sektor

Sveriges digitala territorialgränser utsätts ständigt för olika former av cyberangrepp och påverkansoperationer och svenska myndigheter och kommuner tillhör de mest högprioriterade målen. Inte minst under den amerikanska presidentvalet har den här typen av problem uppmärksammats på bred front, samtidigt kännetecknas offentliga institutioner i Sverige av brist på kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Det saknas kunskaper om hotbilden, ledningsorganisationen förstår inte vilka åtgärder som krävs och rädslan för felaktiga beslut vid upphandlingar skapar en situation där företag utan rätt kompetens förväntas erbjuda lösningar på problem som de inte själva förstår.

Ett angrepp kan se ut på många olika sätt, förmodligen tänker de flesta att angrepp antingen leder till att exempelvis information byts ut på en hemsida eller att sekretessbelagd information sprids. I en värld där allt fler system är ständigt uppkopplade finns det dock värre exempel. Ett intrång kan leda till att exempelvis hissar slutar fungera, eltillförelsen hos samhällskritiska institutioner stryps, trafikljus skiftar i olika färger, tjutande larmsignaler, översvämningar eller kanske en brand. En angripare kan på det sättet slå ut hela samhället och skapa en situation som leder till undantagstillstånd.

Jiggsoft kan snabbt hjälpa er med penetrationstesting, sårbarhetsanalyser, identifiering av brister i olika system och utarbetandet av policies och dokumentation för att förebygga angrepp. Vår organisation är flexibel och vår prissättning ligger långt under gränserna för direktupphandling.Hello Jiggsoft,

My is and

my is

I have a for you,